Co je zahrnuto?

Členstvím v Alpenverein získáváte automaticky i celoroční pojištění léčebných výloh v zahraničí (které platí celosvětově), pojištění spoluodpovědnosti a pojištění soudních výloh (platí v celé Evropě). Jste tak pojištěni pro veškeré volnočasové, sportovní i outdoorové aktivity, při své dovolené i na služebních cestách (pozor na výjimky), včetně případného transportu.  Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, kde všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou pojišťovací kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Pojistné krytí zahrnuje:

 • náklady na vyprošťování až do výše 25.000 € na osobu a pojistnou událost,
 • náklady zpětného převozu z ciziny bez omezení celkové částky,
 • náklady na nutné léčebné výlohy (včetně zdravotně nutné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10.000 €. U ambulantního léčení platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.
 • pojištění pro případ soudních výloh do výše 35.000 €
 • pojištění odpovědnosti do výše 3.000.000 € (pojištění odpvědnosti se vztahuje se pouze na provozování sportovních aktivit).

PODROBNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ (uvedené ceny platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost):

1. Výdaje za záchranou nebo pátrací akci
Pod pojmem náklady na vyproštění se rozumí takové náklady místních záchranářských organizací (při událostech v blízkosti hranic také náklady záchranářských organizací sousedního státu), které jsou nezbytné, když pojištěný utrpěl úraz nebo se ocitl v tísni při pobytu v horách nebo v tísni způsobené nedostatkem vody a musí být – zraněný nebo nezraněný – vyproštěn (totéž analogicky platí také pro případ úmrtí). Náklady na vyproštění jsou prokázané náklady pátrací akce po pojištěném a jeho přepravy až k nejbližší sjízdné komunikaci nebo až do nemocnice, která leží nejblíže k místu úrazu. Náklady za použití vrtulníku budou nahrazeny pouze tehdy, pokud byla taková akce nařízena záchranným dispečinkem, zřízeným k tomu příslušnou svrchovanou správní institucí. Náklady na vyproštění jsou kryty až do výše 25.000 € na osobu a pojistnou událost.2. Výdaje za převoz zpět, transport a výdaje za lékařské výkony

 • výdaje za převoz ze zahraničí do místa trvalého pobytu jsou bez omezení pojistné částky
 • výdaje za převoz zraněného/nemocného  nebo zemřelého v zemi trvalého pobytu jsou bez omezení částky, pokud převozu předcházela záchranná nebo pátrací akce
 • výdaje za všechny lékařské výkony v cizině (včetně zdravotně nutné přepravy do nemocnice) jsou kryty až do výše 10.000 €.

Pojistné krytí v bodě 2 konkrétně zahrnuje:
2.1 Plnou výši nákladů lékařsky odůvodněného převozu nemocného z ciziny do zdravotního zařízení ve státě, kde má nemocný trvalý pobyt nebo do místa trvalého pobytu, k tomu náklady současné přepravy osoby blízké osobě přepravovaného. Předpokladem převozu zpět je vedle schopnosti pojištěného k transportu:
a) existence život ohrožující narušení zdravotního stavu nebo
b) nezajištění péče odpovídající domácímu standardu z důvodu nedostatečného zdravotního zajištění v daném místě nebo
c) předpokládané trvání hospitalizace více než 5 dnů.

2.2 Náklady vzniklé neodkladným lékařsky nutným léčením v cizině (nikoli ve státu trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, zdravotně nutné přepravy do nejbližší vhodné nemocnice až do výše pojistné částky 10.000 €, přičemž z této částky je k dispozici na ambulantní léčení včetně lékařem předepsaných léků celková částka 1.500 €. U ambulantního ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině (spoluúčast). Tato částka bude vždy odečtena od pojistného plnění pojišťovny UNIQA, tedy i v případě povinnosti poskytnout plnění z jiného povinného nebo dobrovolného soukromého pojištění. Náklady hospitalizace hradí pojišťovna formou platby předem. Platba předem bude vyplacena pouze jedné nemocnici.

2.3 Všechny výdaje za převoz zesnulého člena Alpenvereinu do místa jeho posledního bydliště.

2.4 Výdaje na transport osoby nebo převoz ostatků v zemi trvalého pobytu (tuzemsku). Náklady přemístění z jednoho zdravotního zařízení do jiného zdravotního zařízení, nacházejícího se blíže místu trvalého bydliště nebo do samotného místa trvalého bydliště. Náklady na převoz ostatků jsou výdaje za převoz do posledního místa jeho trvalého pobytu.

Transport postiženého člena Alpenverein podle bodů 2.1, 2.3 a 2.4 musí být organizován jednou ze smluvních organizací, uvedených na členské kartě Alpenverein (drobný německy psaný text), jinak bude pojišťovnou uhrazeno nejvýše 750 €. Plnění v cizině podle bodu 2 budou vynaložena během prvních 8 týdnů každé jednotlivé cesty do ciziny. Pojistné částky platí na jednu osobu a jednu cestu do ciziny.

3. Pojištění zákonné odpovědnosti za škodu až do výše 3.000.000 € a pojištění právní ochrany až do výše 35.000 €.
Kryty jsou závazky za osobní nebo věcné škody (povinné ručení) při provozování těchto sportovních aktivit: turistika, vht, zajištěné cesty, lezení, sjíždění divoké vody, canyoning, lyžování, skialpinismus, snowboarding, mtb. Dále pak výdaje za právní zastupování a soudní výdaje při dokazování nároků za škody vůči tomu, kdo pojistnou událost způsobil i vůči jeho pojistiteli nebo správní instituce proti obvinění z nedbalostního porušení trestně-právních předpisů (právní ochrana), pokud takové výdaje vzniknou tuzemským i zahraničním členům v souvislosti s jejich činností ve spolku.

Pojistná ochrana v bodě 3 se vztahuje na Evropu včetně ostrovů Středozemního moře (s výjimkou ostrovů v Atlantickém oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a Sdružení nezávislých států).

ČINNOSTÍ V ALPSKÉM KLUBU SE ROZUMÍ:

 • účast na akcích vypsaných kteroukoli ze sekcí Alpenverein,
 • provozování (i soukromé) následujících sportů: turistika, alpinismus, horolezectví (klasické lezení i zajištěné cesty), sjezdové lyžování i lyžování na běžkách, lyžařské túry, jízda na snowboardu (vše i mimo značené sjezdovky), sjíždění divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby. Pokud budete v zahraničí provozovat ještě jiný než některý z výše uvedených sportů a nejste si jistí, jestli se na vaše aktivity pojistné krytí vztahuje, zavolejte nám.
Na co se pojištění nevztahuje?

Při záchranných a pátracích akcích (bod 1 pojistných podmínek) se pojištění nevztahuje na:

 • úrazy/nemoci při činnosti vykonávané jako povolání nebo jiné výdělečné vykonávané činnosti, ani na úrazy/nemoci členů záchranářských organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech z pověření záchranářské organizace; (pozor: odměňovaná činnost kvalifikovaného horského a lyžařského vůdce a kvalifikovaného turistického průvodce je pojištěna);
 • úrazy při používání motorových vozidel. Pojištěny však jsou nehody motorových vozidel na cestě (také nepřímé) ke srazům a akcím OEAV, jakož i na cestě na spolkovou činnost v souladu se stanovami spolku a z ní (i soukromou), jako je pěší turistika, alpinismus, horolezectví, lyžování na běžkách, lyžařské túry, jízda na snowboardu, sjíždění divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby. Pojištěny jsou rovněž úrazy vzniklé při jízdě lanovkou nebo vlekem.
 • úrazy při používání létajících strojů (draků, kluzáků typu paraglider), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno však je používání motorových letadel, která jsou schválena k přepravě osob (např. dopravní letadla);
 • úrazy při účasti na místních, spolkových nebo mezinárodních závodech v oblasti nordických nebo alpských lyžařských sportů, jízdy na snowboardu, jakož i freestylingu, jízdě na bobu, skibobu, skeletonové jízdě nebo sáňkování, jakož i na s tím souvisejícím tréninku;
 • úrazy/nemoci během vícedenních pobytů ve výškách nad 6.000 metrů (expedice), jakož i na expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska.

Při převozu z ciziny, při přemístění zraněného/nemocného a při plnění za lékařské výkony se pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • léčení, která započala ještě před začátkem zahraniční cesty;
 • léčení chronických chorob, mimo těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo impulzů.
 • léčení, která jsou účelem pobytu v cizině;
 • stomatologická ošetření, která neslouží prvotnímu ošetření k bezprostřednímu potlačení bolesti;
 • umělá přerušení těhotenství, jakož i vyšetření těhotných a porody, s výjimkou těch předčasných porodů, k nimž dojde minimálně dva měsíce před přirozeným porodním termínem;
 • léčení v důsledku nadměrného požívání alkoholu, jakož i zneužívání návykových látek a léků;
 • kosmetické výkony, lázeňské výkony a rehabilitační procesy
 • preventivní očkování
 • léčení nemocí a následků úrazů, k nimž dojde v důsledku válečných událostí jakéhokoli druhu a aktivní účastí na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech;
 • léčení nemocí a následků úrazů z aktivní účasti za úplatu na veřejně konaných sportovních soutěžích a s tím souvisejícím tréninku, jakož i léčení nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a s nimi souvisejícím tréninku, které jsou uvedeny ve stati „Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění“;
 • léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie
 • léčení nemocí a následků úrazů při vykonávání leteckých sportů (k tomu viz také stať „Výjimky při záchranných akcích“).
 • léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských organizací, k nimž dojde při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech z pověření záchranářské organizace;
 • léčení nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, které jsou uvedeny ve stati „Výjimky při záchranných akcích“.

POZOR: Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v cizině jsou principiálně pojištěny v rámci plnění uvedených v bodě 2 pojistných podmínek, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích (také klasifikačních jízdách a rallye) a s nimi souvisejících tréninkových jízdách

Obecné informace

Doba trvání pojištění
Pojištění, které je součástí členství v Alpenverein, je platné po celý kalendářní rok, od okamžiku zaplacení členského příspěvku. Pojistná ochrana je poskytována, pokud byl běžný členský příspěvek uhrazen před škodní událostí. Výjimku tvoří leden každého roku. Dojde-li ke škodní události v tomto období a není-li příspěvek na tento rok ještě uhrazen, bude poskytnuto plnění pouze tehdy, pokud bude příspěvek zaplacen bezprostředně po nehodě a pokud byl zaplacen členský příspěvek za předcházející rok. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod. dne následujícího po dni úhrady. Noví členové, kteří se stanou členy Alpenverein po 1. září každého roku, jsou plném rozsahu pojištění i v období od 1. září do 31. prosince příslušného roku, přestože jim za toto období není stanoven žádný členský příspěvek.

Pojišťovací společností je Uniqua Personalversicherung (pro pojištění osob) a Generali Versicherung (pro pojištění odpovědnosti a pojištění soudních výloh).

Kdo je pojištěn?
Pojištěn je každý člen Alpenverein, který zaplatil členský příspěvek na aktuální rok. Pojištěni jsou také členové, kteří jsou osvobozeni od placení příspěvku (děti, mladiství a studenti, kteří ještě nedosáhli věku 27 let a jsou členy Alpenverein na základě rodinného členství), ale mají platný členský průkaz.

Smluvní základ
tvoří rámcové smlouvy uzavřené mezi OEAV a pojišťovnami, jakož i všeobecné podmínky, z nichž příslušné smlouvy vycházejí. Pojistná ochrana existuje subsidiárně (podpůrně). To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, pokud za událost nemusí poskytnout nebo skutečně neposkytne plnění jiná pojišťovna (sociální, soukromá). Nárok na pojistné plnění neexistuje, pokud byly výkony pojištěnému poskytnuty bezplatně nebo pokud existovala povinnost je bezplatně poskytnout.